Tera­pia Ger­sona to alter­na­tywna metoda zwal­cza­nia wielu cho­rób


Tera­pia Ger­sona to alter­na­tywna metoda zwal­cza­nia wielu cho­rób, naj­bar­dziej znana z suk­ce­sów w walce z rakiem. Tam gdzie kla­syczna medy­cyna ofe­ruje zazwy­czaj obja­wowe lecze­nie, Tera­pia Ger­sona ofe­ruje cał­ko­wi­cie inne podej­ście. Holi­styczne podej­ście Tera­pii Ger­sona nie ogra­ni­cza się, tak jak więk­szość kla­sycz­nych czy natu­ral­nych metod do lecze­nia indy­wi­du­al­nych symp­to­mów cho­roby, ale trak­tuję orga­nizm jako jeden cało­ściowy mecha­nizm w któ­rym każdy z ele­men­tów pełni istotną rolę i jest powią­zany z wszyst­kimi innymi.

Tera­pia nakie­ro­wana jest na usu­wa­nie przy­czyn cho­rób a nie tłu­mie­nie ich skut­ków. Działa poprzez rekon­struk­cję natu­ral­nych, potęż­nych sys­te­mów obron­nych orga­nizmu, które akty­wują jego zdol­ność do samo­uz­dra­wia­nia. Łączy ona moc tera­pii soko­wej i lewa­tywy z kawy. Opiera się na świe­żym, eko­lo­gicz­nym poży­wie­niu, sokach owo­cowo-warzyw­nych, sta­ran­nie dobra­nej suple­men­ta­cji, lewa­ty­wach z kawy i cało­ścio­wej detok­sy­ka­cji orga­nizmu; wszystko to w celu przy­wró­ce­nia natu­ral­nej zdol­no­ści ciała do samo­uz­dra­wia­nia.

Nie­zmierna obfi­tość skład­ni­ków odżyw­czych dostar­czana codzien­nie w postaci świeżo wyci­śnię­tego soku z orga­nicz­nych owo­ców i warzyw, zapew­nia orga­nizmowi ogromną dawkę enzy­mów, wita­min, mine­ra­łów i skład­ni­ków odżyw­czych. Sub­stan­cje te roz­bi­jają chore tkanki, pod­czas gdy lewa­tywy poma­gają w usu­wa­niu z wątroby tok­syny zgro­ma­dzo­nych w orga­nizmie na prze­strzeni całego życia. Tera­pia Ger­sona to moty­wa­cja naszego orga­nizmu do rege­ne­ra­cji, a lewa­tywa z kawy jako ważny ele­ment lecz­ni­czy, pomaga tym sku­tecz­niej prze­pro­wa­dzać pro­ces detok­sy­ka­cji, eli­mi­nu­jąc odpady, szko­dliwe sub­stan­cje i tok­syny, które zale­gają w naszym orga­nizmie od lat.

Lewa­tywa z kawy, musi być jed­nak łączona z odpo­wied­nią dietą. Odpo­wied­nio skom­po­no­wana dieta, to spo­sób na sty­mu­la­cję odpor­no­ści, dotle­nie­nie orga­nizmu, uzu­peł­nie­nie skład­ni­ków odżyw­czych w tym sze­regu wita­min i mine­ra­łów, wzmoc­nie­nie narzą­dów i ich funk­cji, rege­ne­ra­cja wątroby, a także przy­wró­ce­nie pod­sta­wo­wych mecha­nizmów obron­nych poprzez dobro­czynny wpływ na enzymy czy hor­mony.

Więcej informacji zamieszczonych jest w książce “Cud terapii Gersona“, w naszym sklepie.

Wszyst­kie tu zamiesz­czone infor­ma­cje pocho­dzą z książki Medota dr Ger­sona i służy wyłączne teo­re­tycz­nym celom edu­ka­cyj­nym.